دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
یادداشت

عبداله جعفرعلی جاسبی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

^