دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : عبداله   جعفرعلی جاسبی

پست الکترونیکی : a-jassbi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس تدوین تاریخ دانشگاه و ر.هیات امنا کانون فارغ التحصیلان

عبداله جعفرعلی جاسبی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

^